โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาพกิจกรรม
การนำเสนอชุดนวัตกรรมต้นแบบ Teacher tool kits (ttk) โครงการการประกวด ttk pitching
วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเรวัตร สุดโต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ได้มอบหมายให้นายสายธาร สาระกูล ตำแหน่งครู วิทยฐานะครู ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพวงผกา สาเจริญ ตำแหน่งผู้ช่วยครู เข้าโครงกำรประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK) หลักสูตรกำรศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองและหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกมสำหรับครูผู้สอนและคณะกรรมกำรดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ณ ห้องประชุม ราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,14:41   อ่าน 26 ครั้ง