โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพสิน นกศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :