โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเรวัตร สุดโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :