โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท โคตะระ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :