โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำข้าราชการครูใหม่ นายปิยวัฒน์ เกษแก้ว
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการตามโครงการไทรเดี่ยวสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อติดห้องเรียนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานออกแบบผลิตติดตั้งห้องเรียนสังคมศึกษาตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระพันปีหลวงตามโครงการวันสำคัญทางสถาบันพระม
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานออกแบบผลิตติดตั้งห้องวิทยาศาสตร์ม.ต้นห้องฟิสิกส์ตามโครงการพัฒนาการเรีย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเล่มสมุดรายงานโครงการ ออกแบบและติดตั้งป้ายตามโครงการนิเทศภายในโรงเร
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ทำแบล็กดรอป โลอัพ และพีพีบอร์ด ตามโครงการพัฒนาความใฝ่รู้ใฝ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงบำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ตามโครงการค่าซ่อมแซมและบ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 26 รายการตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรีย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 41 รายการตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรีย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียน
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการตามโครงการใส่เดี่ยวสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการตามโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียนโดยวิธีเ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลจำนวน 3 ป้ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยวิธี
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลจำนวน 1 ป้ายตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่ออิเล็กทร
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรีย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายพีพีบอร์ดและป้ายอะครีลิกจำนวน 3 รายการตามโครงการนิเทศภายในโรงเรี
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63