โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธนัชญา สิมมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมศักดิ์ ทองคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1