โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรี สมคุณ
ครู คศ.2

นางสาวเกวลิน ขันตี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2