โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรุณี แปลงกาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุวิมล สว่างสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0814814454

นางสาวปิยาภัสร์ ศิริเตชะพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0952468945

นางสาวเวนิกา สมจิตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5