โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลัดดาวรรณ แก้วพวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิมล สว่างสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปิยาภัสร์ ศิริเตชะพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรุณี แปลงกาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเวนิกา สมจิตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอภิญญา สังศิริ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2