โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวจีระนันท์ ทองประสาร
พนักงานราชการ

นางสาวศศิกาญจน์ ไปใกล้
พนักงานราชการ

นางสาววรปภา ไปใกล้
พนักงานราชการ

นายเจษฎา ไปใกล้
พนักงานราชการ

นายสงบ วงศ์จันดา

นายสนอง วิลามาศ