โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนัฐพงษ์ กลิ่นหวล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวไอลดา ศรีผ่อง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1