โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปิยวัฒน์ เกษแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนัฐพงษ์ กลิ่นหวล
พนักงานราชการ

นางสาวไอลดา ศรีผ่อง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1