โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักดิ์นรินทร์ หนุทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ