โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสายธาร สาระกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุวิมล สว่างสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1