โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสายธาร สาระกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ