โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภานุวัฒน์ ไปใกล้
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา สุขปลั่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1