โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภานุวัฒน์ ไปใกล้
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา สุขปลั่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0621548964