โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด วอนเมือง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ดี
ตำแหน่ง : ตัวแทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเรวัตร สุดโต
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนู เนยสูงเนิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายราตรี สมจิตร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดวันชัย วณณชโย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสกุล มงคุดครบุรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเชษฐ์ ลัดลอย
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสายธาร สาระกูล
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู