โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงาน/นวัตกรรม ครูสุวิมล
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล สว่างสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,11:14  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป รหัสวิชา ว20202 (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล สว่างสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,11:26  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 6 เรื่อง การออกแบบข้อสอบ
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล สว่างสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,11:20  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 5 เรื่อง ปุ่ม Buttons แและการเชื่อมโยง
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล สว่างสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,11:20  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 4 เรื่อง ข้อความและมัลติมีเดีย
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล สว่างสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,11:19  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 3 เรื่อง เริ่มสร้างหนังสือ
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล สว่างสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,11:19  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2 เรื่อง ทำความรู้จักกับ Desktop Author
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล สว่างสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,11:18  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็คทรอนิกส์
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล สว่างสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,11:17  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนนาฏศิลป์ตามแนวคิดนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว เพื่อฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์นาฏศิลป์ประกอบเพลงนาฎยบายศรีบารมีเมืองสระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางเย็นจิตร บุญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:34  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง เซิ้งสราญเก็บชมพู่หวานอำเภอคลองหาดโดยใช้กระบวนการบันได 5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางเย็นจิตร บุญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:32  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..